Unsere Abonnementsbedingungen

Leider sind die für Mitglieder geltende Bedingungen derzeit noch nicht in einer qualitativ hochwertiger Übersetzung verfügbar und können wir Ihnen hier nur die Niederländische Version zeigen. Die Regel sind im Grunde genommen aber alle ganz einfach und bei einem Besuch können unsere Deutschsprachige Mitarbeiter das Dokument mit Ihnen durcharbeiten.

 

Deelnemersreglement Het Kunsthuis – Maart 2020

Algemeen

1.1 Dit reglement geldt voor een ieder, die van Het Kunsthuis en haar dependances kunstwerken in huur krijgt, respectievelijk koopt, op grond van welke abonnementsvorm of bijzondere afspraken dan ook (hierna te noemen: de deelnemer). Elke deelnemer wordt geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen van dit reglement en zich te verbinden de daaruit voor hem/haar voortvloeiende verplichtingen na te komen. De bepalingen van dit reglement kunnen alleen buiten toepassing blijven voor zover zij in kennelijke strijd zouden komen met hetgeen ingevolge enige bijzondere abonnementsvorm of schriftelijke afspraak geldt. De diverse abonnementsvormen zijn geregeld in de “Deelnemerstarieven en uitleenwaarden”.

 

Aanvang en beëindiging van abonnementen

2.1 Elk abonnement kan op iedere willekeurige datum aanvangen; de aanmelding geschiedt op een door de deelnemer te ondertekenen inschrijfformulier; de deelnemer dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, betaalt een inschrijfgeld en ontvangt een bewijs van inschrijving.

2.2 Het abonnement geldt voor tenminste één jaar en vervolgens tot schriftelijke opzegging door de deelnemer met een opzegtermijn van één maand; een aantekening op bankafschrift geldt niet als een deugdelijke opzegging. Voorts eindigt het abonnement te allen tijde door toepassing van het bepaalde in artikel 8.4 van dit reglement.

2.3 Bij inschrijving vóór de 15e van enige maand geldt als datum van toetreding de eerste van die maand; bij aanmelding op of ná de 15e geldt als datum van toetreding de eerste dag van de volgende maand.

 

Betalingen

3.1 Iedere deelnemer dient de door hem/haar verschuldigde abonnementsgelden bij vooruitbetaling te voldoen, bij voorkeur door machtiging tot afschrijving van bankrekening; bij aanmelding als deelnemer dient hij/zij naast het inschrijfgeld tenminste drie maanden abonnementsgeld vooruit te betalen.

3.2 Alle betalingen dienen te worden voldaan in contanten of door overschrijving op IBAN-nummer NL98 INGB 0007 8943 47 ten name van Het Kunsthuis.

 

Huur, omruil en inlevering van kunstwerken

4.1 Iedere deelnemer heeft het recht overeenkomstig de “Deelnemerstarieven en uitleenwaarden” één of meerdere werken uit de collectie van Het Kunsthuis in huur te nemen.

4.2 De werken worden door Het Kunsthuis alleen afgegeven op vertoon van het deelnemersbewijs of van het laatste inruilformulier en tegen ondertekening van een ontvangstbewijs door de deelnemer; overigens kan te allen tijde om verdere legitimatie worden verzocht.

 

Aansprakelijkheid van deelnemers

5.1 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schaden, hoe ook genaamd, welke tijdens de huurperiode ontstaan aan de werken, door welke oorzaak dan ook, waaronder eventueel te gevolge van bodembeslag ten laste van de deelnemer of diens faillissement. De deelnemer is gehouden de werken als een goed huisvader te bewaren. De werken zijn vanwege Het Kunsthuis tegen brand- en inbraakschade verzekerd. (Ingeval van inbraakschade evenwel uitsluitend indien er inbraaksporen zijn aan het pand waaruit de werken zijn ontvreemd). De deelnemer wordt erop gewezen dat schade toegebracht door schuld van de verzekerde of diens huisgenoten aan gehuurd goed niet door elke W.A.-polis gedekt wordt.

5.2 De deelnemer dient zelf het transport van de werken van en naar de kunstuitleen te verzorgen; het verdient aanbeveling de werken in een plastic zak, doek of plaid te vervoeren. Het Kunsthuis kan tegen een vergoeding de werken laten bezorgen of ophalen.

5.3 De werken mogen niet dichtbij een warmtebron of op een vochtige plaats worden opgehangen, opgesteld of bewaard, en dienen gevrijwaard te worden van direct zonlicht.

5.4 De deelnemer is verplicht Het Kunsthuis onmiddellijk in kennis te stellen van adreswijziging of beschadiging, verloren gaan of vermissing van werken.

5.5 De deelnemer is verplicht ingeval van beslaglegging te zijnen laste of ingeval van zijn faillissement, aan de beslagleggende deurwaarder of aan de curator mede te delen dat de in zijn bezit zijnde werken niet zijn eigendom zijn, met overlegging van het bewijs van uitlening van Het Kunsthuis waaruit dit blijkt.

5.6 Bij vaststelling van enige schade door Het Kunsthuis of de door haar vertegenwoordigde kunstenaars geleden, wordt de waarde van het kunstwerk door de Het Kunsthuis bepaald op de in haar administratie voorkomende bedragen.

5.7 De kosten van het vervangen van tijdens uitleen gebroken glasplaten en beschadigde lijsten komen steeds voor rekening van de deelnemer.

Collectietegoeden

6.1 Collectietegoeden kunnen uitsluitend worden besteed voor de aankoop van werken of artikelen uit de collectie van Het Kunsthuis.

6.2 Voor aankoop van werken of artikelen (zoals lijsten) die geen eigendom van de Het Kunsthuis zijn kan maximaal 50% van het aankoopbedrag met collectietegoed betaald worden.

6.3 Van abonnementen met collectietegoeden wordt een percentage zoals vermeld in de “Deelnemerstarieven en uitleenwaarden” als zodanig gereserveerd.

6.4 Collectietegoeden dienen uiterlijk 1 jaar na beëindiging van het betreffende lidmaatschap/abonnement te zijn besteed. Na verloop van deze termijn vervalt het collectietegoed aan Het Kunsthuis.

6.5 Op het collectietegoed van de deelnemer kan door Het Kunsthuis worden verhaald en daarop in mindering worden gebracht, alle door Het Kunsthuis gemaakte kosten, schaden, boeten, hoe ook genaamd, welke zijn veroorzaakt door nalatigheid van de deelnemer of doordat de deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement. Tevens is Het Kunsthuis gerechtigd zich niet alleen in geval van schaden als hiervoor bedoeld, doch ook ter zake van door de deelnemer nog verschuldigde huur, te beroepen op compensatie met een eventueel collectietegoed van de deelnemer.

6.6 Collectietegoed kan niet besteed worden voor aankoop van kunstkadobonnen.

 

Aankoop

7.1 Alle werken en artikelen die tot de collectie van Het Kunsthuis behoren kunnen door de deelnemer worden gekocht, tenzij daarop uitdrukkelijk staat aangegeven dat de maker van het werk het niet te koop aanbiedt en met voorbehoud van eerste recht van koop door die deelnemer, die het werk krachtens een lopende huurperiode in zijn bezit heeft.

7.2 De prijzen van de werken en verder ter zake doende gegevens zijn op de achterzijde van het werk aangebracht; de prijzen zijn, tenzij anders is aangegeven, inclusief lijst en BTW; prijswijzigingen worden voorbehouden.

7.3 Facturen terzake aankopen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

 

Boetebepalingen

8.1 Ingeval de deelnemer niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen, het werk na afloop van de huurtermijn tijdig in te leveren, is hij/zij een boete verschuldigd zoals bepaald in de “Deelnemerstarieven en uitleenwaarden”. Deze boete dient te worden voldaan bij inlevering van de geleende werken.

8.2 Bij niet-tijdige voldoening van zijn/haar betalingsverplichtingen als vermeld in de artikelen 3.1 en 7.3 zal Het Kunsthuis de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verhalen op de deelnemer. Dit geschiedt volgens de staffel van de Wet Incassokosten.

8.3 Voor rekening van de deelnemer zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Het Kunsthuis moet maken te gevolge van wanprestatie van de deelnemer of door het niet nakomen van enige verplichting welke volgens dit reglement op hem rust. Daaronder begrepen kosten van sommaties, gerechtelijke of buitengerechtelijke terughaling van werken. Alles onverminderd het recht van Het Kunsthuis op verdere schadevergoeding.

8.4 Ingeval van niet-nakoming van zijn/haar verplichtingen door de deelnemer, wanbetaling der overeengekomen huur, beslaglegging op zijn goederen door faillissement, is Het Kunsthuis gerechtigd het deelnemerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige sommatie vooraf en zonder gerechtelijke tussenkomst. Het Kunsthuis is in al die gevallen gerechtigd  aan de deelnemer in bruikleen afgestane kunstwerken onmiddellijk van hem/haar terug te nemen. Tevens kan alsdan de deelnemer hetzij tijdelijk hetzij definitief van verdere deelneming worden uitgesloten.

 

Overige bepalingen

9.1 Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijk toestemming van Het Kunsthuis.

9.2 Alle in huur gegeven kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar of Het Kunsthuis. Het Kunsthuis vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot deze kunstwerken in en buiten rechte.

9.3 Door Het Kunsthuis kunnen wijzigingen in dit reglement worden aangebracht. Deze wijzigingen zullen aan de deelnemers worden toegezonden, dan wel meegegeven bij het ruilen van kunstwerken.

9.4 Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2020. Hiermede is het voorgaande reglement vervallen.